Terms & Conditions

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็ปไซต์

ข้อสำคัญ

ขอขอบพระคุณการเข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของเรา www.biotherm.co.th (“เว็ปไซต์”) ขอท่านได้โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (“ข้อกำหนดการใช้”) ก่อนการใช้งานเว็ปไซต์ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 6, 8 และ 9 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10120 (“บริษัทฯ”) โดยการใช้งานเว็ปไซต์นี้ ท่านได้ยอมรับข้อกำหนดการใช้ที่บริษัทฯเป็นผู้ให้บริการการเข้าใช้งานแก่ท่าน บริษัทฯอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้ได้เป็นครั้งคราว ดังนั้นขอให้ท่านได้โปรดทำความเข้าใจข้อกำหนดการใช้ทุกครั้งที่มีการใช้งานเว็ปไซต์ การใช้งานของท่านบนเว็ปไซต์นี้ทั้งนี้ท่านจำต้องปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงและผูกผันตนกับข้อกำหนดการใช้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง หากเวลาใดก็ตาม ท่านไม่ประสงค์จะยอมรับในข้อกำหนดการใช้นี้ ท่านก็ไม่อาจจะใช้งานเว็ปไซต์นี้ได้

การไม่รับประกันรับรอง

ทั้งนี้ อาจปรากฏลิงค์ที่จะนำท่านออกไปจากเว็ปไซต์นี้ หรือ นำท่านเข้ามาสู่เว็ปไซต์นี้จากเว็ปไซต์ของบุคคลที่สาม ลิงค์ของบุคคลที่สามนั้นมิได้อยู่ในความควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทฯไม่มีความรับผิดชอบในเนื้อหาที่ปรากฏของลิงค์ดังกล่าว หรือลิงค์อื่นใดที่บรรจุไว้ในเวปลิงค์เหล่านั้นทั้งสิ้น

ลิงค์ของบุคคลที่สามที่ปรากฏอยู่บนเว็ปไซต์นี้ บริษัทฯมิได้เป็นผู้สลักหลังหรือเป็นผู้รับผิดชอบในเว็ปไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของลิงค์ปรากฏเหล่านั้น ขอบเขตที่เว็ปไซต์นี้บรรจุลิงค์เพื่อไปสู่เว็ปไซต์อื่น หรือการเข้าสู่เว็ปไซต์นี้จากลิงค์ที่ปรากฏบนเว็ปไซต์อื่นนั้น เป็นเนื้อหาและสิ่งที่ปรากฎที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ข้อกังวลเกี่ยวกับการให้บริการ หรือแหล่งข้อมูลของลิงค์นั้นๆ เป็นภาระหน้าที่ของผู้ให้บริการ หรือ แหล่งข้อมูลภายนอกทั้งสิ้น

ทรัพย์สินทางปัญญา

เวปไซต์นี้ รวมถึง ข้อความ เนื้อหา ซอฟท์แวร์ วีดิโอ ดนตรี เสียง กราฟฟิก รูปภาพ งานแสดง งานศิลปะ ภาพวาด ชื่อ โลโก้ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือวัสดุอื่นๆ (“เนื้อหา”) ได้รับความคุ้มครองโดย สิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ สิทธิในกรรมสิทธิ์อื่นๆอยู่แล้ว เนื้อหาให้รวมถึง เนื้อหาที่บริษัทฯเป็นเจ้าของและเนื้อหาที่ควบคุมโดยบริษัทฯ ตลอดจนเนื้อหาที่เป็นเจ้าของ หรือ ถูกควบคุมโดยบุคคลที่สาม และได้รับอนุญาตจากบริษัทฯแล้ว บทความ รายงาน หรือองค์ประกอบอื่นใดของส่วนบุคคลทั้งหมดที่ถูกตกแต่งลงบนเว็ปไซต์อาจเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ ท่านตกลงยอมรับที่จะยอมปฏิบัติตามการบอกกล่าวเรื่องของลิขสิทธิ์ หรือ ข้อจำกัดการใช้ที่มีอยู่ในเว็ปไซต์ตามส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมด

ท่านมิอาจใช้เครื่องหมายการค้า หรือ ชื่อทางการค้าใดๆโดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯได้ทั้งสิ้น และท่านรับทราบว่าท่านมิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใดๆในชื่อและเครื่องหมายดังกล่าวทั้งหมดทั้งสิ้น

ท่านตกลงยอมรับว่าจะแจ้งให้บริษัทฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที เมื่อท่านพบเห็นการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ การใช้เว็ปไซต์โดยผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ข้อร้องเรียนเว็ปไซต์หรือเนื้อหาของเว็ปไซต์ไปละเมิดสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิตามสัญญา สิทธิตามประมวลกฎหมาย หรือ สิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณีของคู่สัญญาอื่นใด

การให้อนุญาตและสิทธิการดาวน์โหลด

ท่านมิได้รับสิทธิ หรือ ได้รับอนุญาตในการใช้งานเว็ปไซต์ และ/หรือ เนื้อหานอกเหนือไปจากสิทธิการใช้งานเว็ปไซต์ที่ได้จำกัดไว้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้และเงื่อนไขการดาวน์โหลดตามข้อนี้ นอกจากนี้ท่านยังมิอาจลอกเลียน ทำซ้ำ เรียบเรียงใหม่ แปลกลับ ถอดประกอบ วิศวกรรมย้อนรอย จัดจำหน่าย เผยแพร่ จัดแสดง นำเสนอ เปลี่ยนแปลง โหลดขึ้นเพื่อนำไปเป็นผลงานใหม่ ถ่ายทอด หรือไม่ว่าวิธีการใดๆอันเป็นการใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็ปไซต์
การดาวน์โหลดสามารถกระทำได้โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ หากเป็นกรณีดังนี้

 • (ก) ท่านมิได้กระทำการใดๆมากกว่าการปริ้นสำเนาหนึ่งชุดสำหรับการดาวน์โหลดนั้น และมิได้กระทำการใดๆต่อกับสำเนางานนั้น
 • (ข) ท่านทำขึ้นเพื่อการใช้ส่วนตัวเท่านั้น มิใช่เพื่อการใช้งานทางพาณิชย์สำหรับการดาวน์โหลด และ/หรือ การสำเนาเหล่านั้น และ
 • (ค) ท่านเก็บรักษางานที่ได้ดาวน์โหลดนั้น และ/หรือ สำเนางานนั้นตามข้อกำหนดลิขสิทธิ์แล้ว และท่านยอมตนผูกพันตามข้อกำหนดลิขสิทธิ์นั้นด้วย นอกจากนี้ท่านไม่อาจเสนอเพื่อขาย หรือ ขาย หรือ จัดจำหน่ายผ่านสื่ออื่นใด (รวมถึงการจัดจำหน่ายผ่านทางรายการโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หรือ การจัดจำหน่ายบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์) ในเนื้อหา หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเวปไซต์ได้ ท่านไม่อาจทำส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็ปไซต์ให้ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของเว็ปไซต์อื่นๆได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำลิงค์เชื่อมโยง (HYPERLINK) บนอินเทอร์เน็ต หรือ วิธีการอื่น เว็ปไซต์และข้อมูลที่ปรากฏบนเว็ปไซต์นั้นมิอาจนำมาใช้เพื่อเป็นฐานข้อมูลไม่ว่าลักษณะใดก็ตาม และไม่อาจนำเว็ปไซต์มาเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) เพื่อประโยชน์ในการเข้าใช้งานโดยท่าน บุคคลอื่น หรือ เพื่อจัดจำหน่ายฐานข้อมูลที่เว็ปไซต์บรรจุไว้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็ปไซต์

การไม่รับรอง

เว็ปไซต์และเนื้อหาได้จัดทำขึ้น ตามรูปแบบ “ตามที่ปรากฏ” ปราศจากการรับรองในทุกรูปแบบใดก็ตาม ไม่ว่าอย่างชัดแจ้ง หรือ โดยปริยาย ตามขอบเขตที่กว้างที่สุดเท่าที่กฎหมายจะสามารถอนุญาตให้ได้รวมการไม่รับรองในความเป็นเจ้าของ ความสามารถในการซื้อขายในตลาดได้ คุณภาพความพึงพอใจ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เพื่อการนั้นๆ และไม่ได้รับรองว่าปราศจากการละเมิดสิทธิความเป็นเจ้าของของคนอื่นๆ หรือบุคคลที่สามแต่อย่างใด บริษัทฯขอปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือความรับผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของเว็ปไซต์ และไม่ขอรับรองว่าเว็ปไซต์จะทำงานได้อย่างไม่ขัดข้อง ปราศจากความผิดพลาดหรือ ข้อขัดข้องที่ต้องได้รับการแก้ไขใดๆ ขอท่านได้โปรดเข้าใจว่าในบางเขตอำนาจนั้นไม่อนุญาตให้การยกเว้นความรับผิดโดยปริยายเบื้องต้นนั้น บังคับใช้ได้ ดังนั้นบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อยกเว้นเบื้องต้นนั้นอาจจะไม่สามารถใช้บังคับกับท่านก็เป็นได้

บริษัทฯไม่รับรองว่าเว็ปไซต์จะสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านได้ เว็ปไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์จะปฏิบัติการโดยปราศจากข้อผิดพลาด หรือ ไวรัสคอมพิวเตอร์ วอร์ม หรือ ม้าทรอจัน (Trojan Horse) บริษัทฯไม่จะรับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายใดๆที่ท่านได้ประสบซึ่งเป็นผลมาจากตัวทำลายเหล่านั้น

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาที่จัดทำโดยบุคคลภายนอก และไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือ หรือ ความมีอยู่อย่างต่อเนื่องของสายโทรศัพท์ หรือ อุปกรณ์ที่ท่านใช้งานเพื่อเข้าสู่เว็ปไซต์

ข้อกำหนดการใช้เหล่านี้จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิตามประมวลกฎหมาย หรือสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ข้อจำกัดความรับผิด

ท่านรับทราบว่าการใช้งานเว็ปไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหาบนเว็ปไซต์เป็นความเสี่ยงภัยของตัวท่านเองทั้งสิ้น หากท่านไม่พอใจกับเว็ปไซต์ ข้อกำหนดการใช้ หรือ เนื้อหาที่จะสามารถชดใช้เยียวยาให้ท่านได้ คือการที่ท่านเลิกใช้งานเว็ปไซต์เท่านั้น

เว้นไว้แต่เรื่องที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือการเจ็บป่วย หรือ ความตายของผู้ใช้ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆต่อท่าน หรือ บุคคลอื่นสำหรับ ความเสียหายโดยตรง ความเสียพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม ผลที่ตามมา หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับความเสียหายทั้งหมดทั้งสิ้น ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือ ความสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายอื่นไม่ว่ารูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการรับรอง ข้อสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรืออื่นใด ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นก็ตามเกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนเว็ปไซต์ กฎหมายที่ใช้บังคับอาจไม่อนุญาตข้อจำกัด หรือ ข้อยกเว้นความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ความเสียหายที่ผลที่ตามมา หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นอาจไม่ใช้บังคับกับท่าน

ข้อจำกัดความรับผิด

ท่านยอมรับว่า บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือคุณสมบัติทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเว็ปไซต์ได้ตลอดเวลาตามที่บริษัทฯเห็นสมควร ท่านตกลงยอมรับอีกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้งานเว็ปไซต์ได้

ข้อจำกัดความรับผิด
ท่านตกลงว่าจะรับผิดชดใช้ ป้องกัน และ ไม่ทำอันตรายแก่บริษัทฯ พนักงาน ผู้แทน และ ตัวแทนของบริษัทฯจากข้อร้องเรียน การดำเนินการตามกฎหมาย ข้อเรียกร้อง หรือกระบวนการอื่นที่ยกขึ้นสู้กับบริษัทฯ พนักงาน ผู้แทน และ ตัวแทนของบริษัทฯ ที่ยกขึ้นมาจากบุคคลที่สาม ตามขอบเขตแห่งการเรียกร้อง คดีความ การดำเนินการ หรือกระบวนการใดๆ ที่ยกขึ้นสู้กับบริษัทฯ พนักงาน ผู้แทน ผู้ขาย หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ โดยมีเหตุอันเกี่ยวเนื่องมาจาก
 • (ก) การใช้งานเว็ปไซต์ของท่าน
 • (ข) การฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานของท่าน
  • (1) ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือ สิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอันเป็นสาธารณะอื่นๆ
  • (2) เป็นการใส่ร้าย หรือหมื่นประมาท หรือกระทำการอื่นอันเป็นผลให้เกิดความเจ็บป่วย หรือความเสียหายแก่บุคคลอื่น
 • (ง) การลบ การเพิ่มเติม การเติมเข้าไป การเปลี่ยนแปลง หรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเว็ปไซต์โดยตัวท่าน หรือ
 • (จ) การแถลงข้อความเป็นเท็จ หรือการละเมิดการรับรอง หรือ การรับประกันโดยตัวท่านทำขึ้นมาเอง การอ้างถึงข้อกำหนดการใช้ในข้อนี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็ปไซต์ของท่าน ให้รวมไปถึงการใช้งานโดยบุคคลอื่นที่บุคคลอื่นเข้าสู่เว็ปไซต์นี้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านตกลงชดใช้ให้แก่บริษัทฯ พนักงาน ผู้แทน และตัวแทนของบริษัทฯ สำหรับค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และความสูญเสีย (รวมถึง ค่าที่ปรึกษากฎหมายอย่างสมเหตุสมผล) ปูนบำเหน็จให้แก่บริษัทฯ พนักงาน ผู้แทน และตัวแทนของบริษัทฯ หรือการอื่นอันก่อให้เกิดแก่ บริษัทฯ พนักงาน ผู้แทน และตัวแทนของบริษัทฯ อันเกี่ยวข้องกับ หรือ เป็นผลมาจากข้อเรียกร้อง การฟ้องร้อง การดำเนินคดี กระบวนการพิจาราณาของบุคคลอื่นด้วย

การถ่ายโอนและผลตอบสนองของข้อมูล

ข้อมูลใดๆที่ท่านได้ถ่ายโอนผ่านเว็ปไซต์นั้นให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ และถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯด้วย ห้ามมิให้ท่านทำการโอนถ่ายไปสู่ หรือนำออกจากเว็ปไซต์ไปกระทำการผิดกฎหมาย ข่มขู่ ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ทำการอนาจาร หรือทำเป็นเนื้อหาลามก หรือเนื้อหาอื่นใดที่สามารถทำให้เกิดความรับผิดตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งหรืออาญา

ท่านตกลงว่าบริษัทฯอาจใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และการใช้งานของเว็ปไซต์เป็นไปในทางที่ไม่เปิดเผยตัวตนของท่านได้

กฎหมายท้องถิ่นและกฏข้อบังคับ

เว็ปไซต์นี้มิได้มีไว้สำหรับทุกคนในทุกๆเขตอำนาจที่ซึ่งการเผยแพร่สิ่งพิมพ์หรือความคงอยู่ของเว็ปไซต์นั้นเป็นสิ่งต้องห้าม ดังนั้นผู้ซึ่งอยู่ภายใต้กฎข้อห้ามที่มีผลใช้บังคับอยู่เหล่านั้น ห้ามเข้าสู่เว็ปไซต์

บริษัทฯไม่รับรองว่า เว็ปไซต์หรือเนื้อหาของเว็ปไซต์นั้นเหมาะสมกับกรใช้หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายของท้องถิ่นที่ในทุกเขตอำนาจ ดังนั้นผู้ที่เข้าใช้งานเว็ปไซต์นั้น เข้าใช้งานด้วยความตั้งใจของตนเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การหารือข้อกฎหมายเป็นสิ่งที่ควรทำในกรณีที่เกิดข้อสงสัย

การยกเลิกสิ้นสุด

ไม่ว่าท่าน หรือ บริษัทฯอาจยกเลิกข้อกำหนดการใช้เหล่านี้ได้ โดยที่มีหรือไม่มีสาเหตุได้ตลอดเวลา หากบริษัทฯยกเลิกข้อกำหนดการใช้นี้ บริษัทฯจะอีเมลล์แจ้งให้ท่านตามที่อยู่อีเมลล์ที่ท่านกรอกตอนลงทะเบียน และให้ถือว่าท่านได้รับจดหมายอีเมลล์นั้นภายในหนึ่งชั่วโมงนับจากการโอนถ่ายข้อมูล การยกเลิกสิ้นสุดให้มีผล ณ ขณะนั้นทันที ท่านจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลล์ของท่านให้แก่บริษัทฯทราบ ท่านอาจยกเลิกสิ้นสุดได้โดยการยกเลิกการเป็นสมาชิก ณ ขณะที่ท่านยกเลิกสิ้นสุดนั้น ท่านต้องทำลายเนื้อหาทั้งหมด และสำเนาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมาจากการใช้งานเว็ปไซต์ด้วย

การแยกออกจากกันได้และการสละสิทธิ์

หากข้อกำหนดใดในสัญญาฉบับนี้มีผลเป็นโมฆะต่อศาลที่มีเขตอำนาจ ความเป็นโมฆะของข้อบัญญัติข้อนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อข้อบังคับอื่นที่เหลืออยู่ของสัญญา ซึ่งให้มีผลบังคับใช้ได้เต็มที่ตามเดิม การสละสิทธิ์การบังคับใช้ข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดอื่นๆด้วย

สิทธิของบุคคลที่สาม

ข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้มิได้มีความตั้งใจในการกล่าวอ้างถึงบุคคลที่สาม (ไม่ว่าจะเป็นการอ้างถึงไว้ในข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้ โดยชื่อ ชั้น คำบรรยาย หรืออื่นใด) ในการให้สิทธิประโยชน์ หรือสิทธิ (ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิแห่งบุคคลที่สาม) ตามกฎหมายหรืออื่นๆที่กำหนดไว้) ที่บังคับไว้ภายใต้ข้อกำหนดนี้หรือข้อตกลงอื่นๆที่อาจจะมีขึ้นเกี่ยวข้องกัน

สัญญาทั้งฉบับ

เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทฯกับท่านและให้มีผลลบล้างความเข้าใจ หรือ ข้อตกลงอื่นๆ (ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ วาจา)ที่มีมาก่อน ข้อกำหนดในข้อนี้ไม่มีผลเป็นการจำกัด หรือ ยกเว้นความรับผิดของคู่สัญญาเกี่ยวกับการฉ้อโกง

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจ

ข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้ให้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายบังคับใช้ และคู่สัญญาตกลงยื่นข้อเรียกร้องของตนในศาลไทยที่มีเขตอำนาจ

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผิว

ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผิวจากทางเว็ปไซต์นี้ซึ่งเป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่ให้บริการออนไลน์ที่สามารถวิเคราะห์ความเสื่อมสภาพผิว (Sking Aging) ด้วยภาพถ่ายเพียงภาพเดียว ภาพถ่ายของท่านจะถูกนำไปวิเคราะห์โดยอาศัยอายุและประเภทผิวพรรณของท่าน ซึ่งท่านจะได้รับผลการวิเคราะห์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ออกแบบให้เหมาะสมกับกิจวัตรของท่าน ท่านอาจจะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือนี้ก็ได้

ภาพถ่ายที่ได้รับจากบริการนี้จะนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ผิวเท่านั้นและจะถูกลบทิ้งอัตโนมัติหลังจากการวิเคราะห์เสร็จสิ้น

แกลเลอรี่โอลาปิค

บริษัทฯอาจจัดทำพื้นที่บนเว็ปไซต์ ดูแลโดยโอลาปิค (OLAPIC Inc.) ที่มีไว้สำหรับโพสเนื้อหาของผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น ข้อความ รูปภาพ วีดิโอและอื่นๆ (“เนื้อหาผู้ใช้”) เป็นที่ที่ท่านสามารถโหลดข้อมูลเนื้อหาผู้ใช้ขึ้นไปบนเว็ปไซต์ได้ หรือ ไว้ตอบสนองการร้องขอการใช้เนื้อหาผู้ใช้ของท่านที่ท่านได้โพสขึ้นไปบนสื่อสังคมพร้อมด้วย [#BiothermThailand] ซึ่งท่านได้ตกลงยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้[#BiothermThailand]แล้ว

บริษัทฯไม่ได้สลักหลังหรือควบคุม เนื้อหาผู้ใช้ที่ถูกถ่ายโอน หรือโพสไปยังเว็ปไซต์ ดังนั้นบริษัทฯไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพเนื้อหาผู้ใช้ ท่านเข้าใจว่าการใช้งานเว็ปไซต์นี้ ท่านอาจเผชิญกับเนื้อหาผู้ใช้ที่เป็นการโจมตี หยาบคาย หรือ เป็นที่ถูกคัดค้านกับท่านได้ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆกับเนื้อหาผู้ใช้รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงความผิด

พลาด การละเว้นในเนื้อหาผู้ใช้ หรือความสูญเสีย หรือความเสียหายทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นโดยท่านซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานเนื้อหาผู้ใช้ที่ถูกโอนถ่าย อัพโหลด โพส อีเมลล์ หรือการอื่นใดที่เกิดขึ้นผ่านเว็ปไซต์นี้

บริษัทฯมีสิทธิที่จะนำเนื้อหาผู้ใช้ออกไป ถ้าบริษัทฯพิจาณาแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วเห็นว่าเนื้อหานั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ รวมถึง หากเนื้อหานั้นผิดกฎหมาย และ/หรือ ผิดแผกไปจากมาตราฐานที่ยอมรับได้เกี่ยวกับศีลธรรมอันดีงามและ/หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ขอท่านได้โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบถึงเนื้อหาผู้ใช้ที่ผิดแปลกไปจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ และ/หรือ มาตราฐานที่ยอมรับได้เกี่ยวกับศีลธรรมอันดีงาม และ/หรือ หลักการอื่นๆที่ปรากฏในนี้ และ/หรือที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ได้ตามที่อยู่นี้

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 6, 8 และ 9 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10120

เบอร์ติดต่อ 02-6843000

L’OREAL (THAILAND) LIMITED
WEBSITE TERMS AND CONDITIONS

IMPORTANT

Thank you for visiting this www.biotherm.co.th (the “Website”). Please read these terms and conditions (the “Term”) before using the website which is operated by L’Oreal (Thailand) Limited of 179 Bangkok City Tower, 6th, 8th and 9th Floor, South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand (“L’Oreal”). By using the Website, you signify your acceptance of the Terms in consideration of which L’Oreal provides you with access. From time to time L’Oreal may modify the Terms. Accordingly, please continue to review the Terms whenever accessing or using the Website. Your use of the website following any such change constitutes your agreement to follow and be bound by the Terms as changed. If at any time you do wish to accept the Terms, you may not use the Website.

NO RELIANCE

While L’Oreal has endeavored to ensure the accuracy of the information accessed via the Website, L’Oreal does not guarantee or give any warranty as to the accuracy, timeliness or completeness of any information or material on the Website.

LINKS

There may be links that will let you leave this Website or that will let you access this Website from third party sites. Linked third party sites are not under the control of L’Oreal and L’Oreal is not responsible for the contents of any such linked site or any link contained in such a linked site.

Existence of links to other third party sites is not an endorsement by L’Oreal in favor of such site or the products or services contained in any linked site. To the extent that this Website contains links to or may be accessed from outside services and resources, the availability and content of which L’Oreal does not control, any concerns regarding any such service or resource or any link thereto should be directed to the particular outside service or resource.

INTELLECTUAL PROPERTY

The Website, including text, content, software, video, music, sound, graphic, photographs, illustrations, artwork, photographs, names, logos, trademarks, service marks and other material (“Content”) is protected by copyrights, trademarks and/or other proprietary rights. The Content includes both content owned or controlled by L’Oreal and content owned or controlled by third parties and licensed to L’Oreal. All individual articles, reports, and other elements making up the Website may be copyright works. You agree to abide by all additional copyright notices or restrictions contained in the Website. You may not use any of L’Oreal’s trademark or trade names without L’Oreal’s prior express written consent and you acknowledge that you have no ownership rights in and to any of those names and marks. You agrees to notify L’Oreal in writing promptly upon becoming aware of any unauthorized access to or use of the Website by any party or of any claim that the Website or any of the contents of the Website infringes any copyright, trademark, or other contractual, statutory or common law rights of any party.

LICENSE AND DOWNLOAD RIGHTS

You acquire no rights or licenses in or to the Website and/or the Content other than the limited right to use the Website in accordance with these terms and to download on the terms set out in this section. Other than as set out in this section you may not copy, reproduce, recompile, decompile, disassemble, reverse engineer, distribute, publish, display, perform, modify, upload to create derivative works form, transmit, or in any other way exploit any part of the Website.


Download is permitted by L’Oreal provided only that:

 • (i) you make no more than one printed copy of such download and no further copies of such printed copy are made;
 • (ii) you make only personal, non-commercial use of such download and/or printed copy; and
 • (iii) you retain on such download and/or printed copy all copyright notices and shall remain bound by the terms of such wording and notices. Additionally, you may not offer for sale or sell or distribute over any other medium (including distribution by over-the-air television or radio broadcast or distribution on a computer network) the Content or any part thereof. You may not make any part of the Website available as part of another website, whether by hyperlink framing on the internet or otherwise. The Website and the information contained therein may not be used to construct a database of any kind, nor may the Website be stored (in its entirety or in any part) in databases for access by you or any third party or to distribute any database websites containing all or part of the Website.

NO WARRANTY

The Website and the Content are provided “as is” excluding any warranties of any kind, either express or implied, to the fullest extent permissible pursuant to applicable law including the exclusion of warranties of title, merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose and non-infringement of proprietary or third party rights. L’Oreal further accepts no responsibility or liability for functions contained on the Website and makes no warranties that the Website will operate uninterrupted or error-free or that defects will be corrected. Please note that some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties, so some or all of the above exclusions may not apply to you.

L’Oreal does not warrant that the Website is compatible with your computer equipment or that the Website or its server is free of errors or viruses, worms or “Trojan horses” and L’Oreal is not liable for any damage you may suffer as a result of such destructive features.

L’Oreal shall not be held responsible for Content provided by third parties. L’Oreal is also not responsible for the reliability or continued availability of the telephone lines and equipment you use to access the Website.

These Terms do not affect your statutory rights or your legal rights as a consumer.

LIMITATION OF LIABILITY

You acknowledge that your use of the Website, including the Content is at your own risk. If you are dissatisfied with the Website, the Terms or any of the Content your sole remedy is to discontinue use of the Website.

Save in respect of fraud and of personal injury or death to the extent it results from L’Oreal negligence, in no event will L’Oreal be liable to you or any third party for any direct, special, indirect, consequential or incidental damages, exemplary or lost profits, or any other damages of any kind whether based on warranty, contract, tort (including negligence) or otherwise, even if L’Oreal has been advised of the possibility thereof, arising from your use of the Website. Applicable law may not allow the limitation or exclusion of liability for consequential or incidental damages, so this limitation or exclusion may not apply to you.

CHANGES TO THE WEBSITE

You accept that L’Oreal has the right to change the content or technical specifications of any aspect of the Website at any time at L’Oreal’s sole discretion. You further accept that such changes may result in your being unable to access the Website.

INDEMNITY

You agree to indemnify, defend, and hold harmless each of L’Oreal, its employees, representatives and agents, from any against any claims, actions, demands or other proceedings brought against any of L’Oreal, its employees, representatives or agents, by a third party, to the extent that such claim, suit, action or other proceeding brought against L’Oreal, its employees, representatives, suppliers, or agents is based on or arises in connection with:
 • (a) your use of website;
 • (b) any breach by you of the Terms;
  • (i) infringes any intellectual property rights of any third party, or any right of personality or publicity, or
  • (ii) is libelous or defamatory, or otherwise results in injury or damage to any third party;
 • (d) any deletions, additions, insertions, or alternations to, or any unauthorized use of, the Website by you; or
 • (e) any misrepresentation or breach of representation or warranty made by you contained herein.


References in this section of the Terms to your use of the Website shall be deemed to include any use by a third party where such a third party accesses the Website using your computer. You agree to pay L’Oreal, its employees, representatives, and agents any and all costs, damages, and expenses (including reasonable legal fees) awarded against any of them or otherwise incurred by any of them in connection with or arising from any such third party claim, suit, action or proceeding attributable to any such third party claim.

TRANSMISSION AND FEEDBACK OF INFORMATION

Any information you transmit through this Website is subject to L’Oreal’s privacy policy and remains L’Oreal’s property. You are prohibited from transmitting to or from this Website any unlawful, threatening, libelous, defamatory, obscene, inflammatory or pornographic material or other material that could give rise to any civil or criminal liability under law.

You agree that L’Oreal may use and/or disclose information about your demographics and use of the Website in a manner that does not reveal you identity.

LOCAL LAWS AND REGULATIONS

The Website is not directed at any person in any jurisdiction where for any reason the publication or availability of the Website is prohibited. Those in respect of whom such prohibitions apply must not access the Website.

L’Oreal does not represent that either the Website or the Content are appropriate for use or permitted by local laws in all jurisdictions. Those who access the Website do so on their own initiative and are responsible for compliance with applicable local laws or regulations; legal advice should be sought in cases of doubt.

TERMINATION

Either you or L’Oreal may terminate these terms with or without cause at any times. If L’Oreal terminates these terms, L’Oreal will email you at the address you provide on registration, and you will be deemed to have received it within one hour of transmission. Termination will be effective at that time. You will be responsible for notifying us of any changes to you email address. You may terminate by unsubscribing here. On termination you shall destroy all Content, and copies thereof, obtained from the Website.

SERVERANCE AND WAIVER

If any provision of this Agreement is found to be invalid by any court having jurisdiction, the invalidity of such provision shall not affect the validity of the remaining provisions of this Agreement, which shall remain in full force and effect. No waiver of any term of this Agreement shall be deemed a continuing waiver of such term of any other term.

ENTIRE AGREEMENT

Except as provided herein, these terms and conditions are the entire agreement between us and supersede any prior understanding or agreements (written or oral). Nothing in this clause will operate to limit or exclude either party’s liability for fraud.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

The Terms are governed by the law of Thailand and the parties submit to the exclusive jurisdiction of the Competent Court of Thailand.

SKIN ANALYSIS FEATURE

This Website may allow you to use a skin analysis feature. This is an online service capable of analyzing skin aging with one picture based on artificial intelligence. Your picture is analyzed and then, based on your age and skin type, you will be provided with your skin results and a personalized skincare routine. You are free not to use this service.

The picture collected through this service is only used to perform the skin analysis and is deleted automatically post analysis.

OLAPIC GALLERY

We may make available on this Website a space, powered by Olapic, Inc. (“Olapic”) dedicated to user content, such as for example text, photos, videos, etc. (“Use Content”). Where you upload User Content to our site.

We do not endorse or control the User Content transmitted or posted on the Site and therefore, we do not guarantee the accuracy, integrity or quality of User Content. You understand that by using this Website, you may be exposed to User Content that is offensive, indecent or objectionable to you. Under no circumstances will we be liable in any way for any User Content, including without limitation, for any errors or omissions in any User Content, or for any loss or damage of any kind incurred by you as a result of the use of any User Content transmitted, uploaded, posted, e-mailed or otherwise made available via the Website.

We have the right to remove any User Content if, in our opinion, such material does not comply with these Terms of Use including if the content is illegal and/or contrary to the accepted standards of morality and/or infringes the rights of third parties.

Please inform us of any User Content which appears contrary to applicable legislation in force and/or to accepted standards of morality and/or the principles set forth herein and/or which infringes the rights of others, at the following address.

L’Oreal (Thailand) Limited

No. 179 Bangkok City Tower, 6th, 8th and 9th Floor, South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand

Tel: 02-6843000