การคืนสินค้าและขอคืนเงิน

นโยบายการคืน

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์แบรนด์ ไบโอเธิร์ม(“แบรนด์”) เราขอขอบพระคุณทุกการใช้จ่ายผ่านแบรนด์ และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ยอมรับทั่วโลก ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานความไว้วางใจที่ท่านมีต่อแบรนด์ แบรนด์ขอนำเสนอช่องทางการคืน และ การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ (นโยบายการคืน ใช้เฉพาะการซื้อสินค้าออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.biotherm.co.th เท่านั้น)

แบรนด์ได้คัดสรรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดจำหน่ายและการขนส่งผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ ตลอดจนการรับคืน และ เปลี่ยนสินค้าของท่าน ให้แก่ บริษัท เอคอมเมิรซ์ จำกัด (“ผู้จัดการสินค้า”) เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทุกการรับส่งผลิตภัณฑ์ในทุกๆคำสั่งซื้อของท่าน ผ่านเว็บไซต์ www.biotherm.co.th จนถึงมือของท่านลูกค้า หากท่านลูกค้ามีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการขนส่ง การรับคืนสินค้า และ การเปลี่ยนสินค้า โปรดติดต่อผู้จัดการสินค้าได้ที่เบอร์ 02-106-8208

การรับประกันความพึงพอใจ

การรับประกันความพึงพอใจนี้ เป็นการรับประกันในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ ซึ่งแบรนด์คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความพึงใจนั้นๆ อย่างไรก็ดี ท่านลูกค้าที่ได้ทำคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ที่ไม่ถูกใจเมื่อได้รับผลิตภัณฑ์จริง สามารถใช้สิทธิของท่าน ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ ทำคำร้องขอคืนสินค้าที่ท่านทำคำสั่งซื้อได้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยทำคำร้องเป็นหนังสือส่งมาที่ [email protected] เมื่อแบรนด์ได้รับคำร้องขอดังกล่าว แบรนด์จะนำเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติรับคืน ตามรายละเอียดขั้นตอนการอนุมัติดังรายละเอียดเบื้องล่างต่อไป โดยที่แบรนด์จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในกระบวนการพิจารณาคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนให้ได้แก่ท่านลูกค้า ภายใน 7-14 วันทำการ นับแต่วันที่แบรนด์ได้รับคืนผลิตภัณฑ์นั้นสมบูรณ์ตามเงื่อนไข

การส่งคืนตามนโยบายการรับประกันความพึงพอใจนี้ มีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือ แบรนด์ขอความกรุณาท่านลูกค้าส่งคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับพัสดุที่มากับผลิตภัณฑ์ เช่น หีบห่อ หรืออื่นๆ ในสภาพดีดังเดิม ทั้งนี้ต้องไม่มีการแกะ หรือ เปิดผลิตภัณฑ์ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆทั้งสิ้น มิเช่นนั้น แบรนด์อาจขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุมัติรับคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในกรณีนี้ได้

ทั้งนี้ แบรนด์ต้องขออภัยท่านลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง แบรนด์ไม่อาจคืนเงินค่าขนส่ง ค่าหีบห่อ ค่าห่อของขวัญ หรือค่าอื่นใด อันนอกเหนือไปจากค่าผลิตภัณฑ์ได้

พัสดุผลิตภัณฑ์ ชำรุด เสียหาย

แบรนด์มั่นใจในคุณภาพแห่งผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ปัญหาที่ท่านลูกค้าอาจประสบพบเจออาจเป็นกรณีที่ พัสดุผลิตภัณฑ์มีความบกพร่อง ชำรุด เสียหาย หรือ ฉีกขาด แล้วแต่กรณี ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของการขนส่ง หากความบกพร่อง ชำรุด เสียหาย หรือ ฉีกขาดอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้โดยวิญญูชนทั่วไป และไม่อาจเกิดความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในโดยประการใด

ทั้งนี้ แบรนด์ขอแนะนำให้ท่านลูกค้า ปฏิเสธการรับพัสดุดังกล่าวแก่ ผู้จัดการสินค้าพร้อมกับแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อทำการตรวจสอบและจัดส่งสินค้าให้ใหม่ เมื่อท่านลูกค้าพบความชำรุด บกพร่อง เสียหาย หรือ ฉีกขาดของพัสดุภัณฑ์ที่รุนแรงและเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดผลกระทบแก่ผลิตภัณฑ์ด้านใน

ผลิตภัณฑ์ชำรุด เสียหาย บกพร่อง ไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ

กรณีที่ท่านลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์มาแล้ว พบว่าผลิตภัณฑ์มีความชำรุด บกพร่อง เสียหาย หรือไม่ถูกต้องตรงตามคำสั่งซื้อ ให้ท่านลูกค้าทำคำร้องของคืนสินค้าเป็นหนังสือ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่วันที่ได้รับสินค้า ให้ท่านลูกค้า ทำคำร้องขอคืนสินค้าเป็นหนังสือ ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยส่งมาที่ [email protected] เพื่อแบรนด์จะได้ดำเนินการพิจารณาอนุมัติการคืนตามรายละเอียดขั้นตอนการอนุมัติดังรายละเอียดเบื้องล่างต่อไป

ขั้นตอนการอนุมัติการคืน

ท่านลูกค้าที่ประสงค์จะคืนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่าน www.biotherm.co.th กรุณาปฏิบัติตามเงื่อนไข การคืนผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: การส่งคำร้องขอคืน หรือ เปลี่ยนสินค้า

ลูกค้าส่งคำร้องขอคืนพร้อมระบุเหตุผลแห่งการนั้น เป็นหนังสือส่งมาที่ [email protected] ภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่ท่านได้รับผลิตภัณฑ์ โปรดทราบว่า ผู้จัดการสินค้าจะเป็นผู้ดำเนินการรับคืนผลิตภัณฑ์ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อได้ที่ 02-106-8208 กรุณาแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อทุกครั้ง เมื่อทำการติดต่อ

ขั้นตอนที่ 2: การตรวจสอบคำร้อง

ผู้จัดการสินค้าจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อกลับท่านภายใน 1 – 3 วันทำการเพื่อทำการแจ้งผลการอนุมัติการ ผู้จัดการสินค้าอาจจำเป็นต้องประมาณการ และกำหนดเวลานัดหมายเพื่อรับผลิตภัณฑ์คืนจากท่าน หรือ ขอเอกสารหลักฐานสนับสนุนเพิ่มเติมผ่านทาง email โดยทำการนัดหมายวันเวลากับแผนกลูกค้าสัมพันธ์ให้รถไปรับสินค้า

ขั้นตอนที่ 3: การส่งคืนผลิตภัณฑ์

แบรนด์ขอความกรุณาจากท่านลูกค้า เพื่อให้ปราศจากปัญหาอื่นใดๆ รบกวนท่านลูกค้าห่อผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง ก่อนส่งมอบให้แก่พนักงานของผู้จัดการสินค้าที่ไปรับผลิตภัณฑ์ โปรดทราบว่าการรับผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องมีลายมือชื่อของผู้ส่งคืน และ เมื่อผู้จัดการสินค้าได้รับคืนผลิตภัณฑ์จากท่านเข้ามาที่คลังสินค้าแล้ว ผู้จัดการสินค้าจะดำเนินการเรื่องการ คืนเงินให้ท่าน

ขั้นตอนที่ 4: การคืนเงิน

ผู้จัดการสินค้าจะเริ่มขั้นตอนการคืนเงินให้แก่ท่าน เมื่อสินค้ากลับมาถึงคลังในสภาพสมบูรณ์ตามเงื่อนไข โดยจะคืนเงินให้แก่ท่าน ภายใน 7 วันทำการโดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อผ่านบัตรเครดิต ทางเราจะดำเนินการทำเรื่องคืนเงินให้ท่านภายใน 7 – 14 วัน (โดยยอดเงินของคุณจะปรากฎในรอบบิลถัดไป*)

*หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรอบการชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนและนโยบายการคืนเงินของธนาคาร/บริษัทที่เกี่ยวข้อง (หลังจากผ่านการแจ้งยอดเงินไปสองรอบแล้ว แต่คุณยังไม่ได้รับเงินคืน โปรดติดต่อธนาคารที่คุณใช้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ

อนึ่ง ทางแบรนด์จะดำเนินการแจ้ง อีเมลล์ให้ท่านทราบเมื่อแบรนด์ได้ทำเรื่องการคืนเงินให้ท่านเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ แบรนด์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการพิจารณาอนุมัติการรับคืนสินค้า หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กล่าวมาเบื้องต้น

*โปรดทราบว่าทุกผลิตภัณฑ์ของไบโอเธิร์มออนไลน์ จะถูกขนส่งด้วยรถขนส่งที่มีคุณภาพทั่วประเทศไทยเท่านั้น"

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อได้ที่ บริษัท เอคอมเมิรซ์ จำกัด เบอร์ 02-106-8208