BIOTHERM WATER LOVERS

OUR MISSION SINCE 2012

เราสัญญาว่าจะช่วยพัฒนาท้องทะเลให้ดีขึ้น
#BEAWATERLOVER

MORE RENEWABLE
INGREDIENTS

เราเชื่อในศักยภาพของ Bioscience
เพื่อผลิตส่วนผสมอันทรงประสิทธิภาพ
ที่ยั่งยืนมากขึ้น และธรรมชาติมากขึ้น

MORE SUSTAINABLE
DESIGN SOLUTIONS

เรามุ่งมั่นที่จะใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเป็นมิตรต่อ
สภาพแวดล้อมในทุก ๆ Touchpoint ตั้งแต่
บรรจุภัณฑ์ไปจนถึงในการจัดวางสินค้า
ณ เคาน์เตอร์

MORE FORMULAS THAT
RESPECT THE OCEAN

เรามีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่า สูตรและส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ของเราไม่มี ผลกระทบต่อต่อสัตว์น้ำ รวมถึงมีการร่วมมือ กับผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา สูตรของผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ลดผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อม

PARTNER FOR OCEAN
CONSERVATION

เราสนับสนุนการทำงานกับองค์กรไม่แสวงหา
กำไรและผู้เชี่ยวชาญที่รู้จักวิธีในการพัฒนา
น้ำทะเล และมหาสมุทรเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด